1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,…1395 | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگ۱,۲,۲,۳,۳,۳,۴,۴,۴,۴,…۱۳۹۵

۱۳۹۵ امین عدد چیست
۱۳۹۵ … ۴و۴و۴و۴و۳و۳و۳و۲و۲و۱
قدر مطلق :n=1395

=2 ÷  1+8n  )+1 )
   

  
2-الگوی ۱و۱۱و۱۱۱و…
    9 / (n-1)^10


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.