کمی تامل | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگکمی تامل

تلاش من این است که ملت ایران
بداند چه سرمایه عظیمی در اختیار دارد

دشمن مانند شرخرها توی سر
جنس میزند تا دارنده آن جنس راحت آن را از دست بدهد!

رهبر انقلاب: یکی از کارهای
دشمن این است که آنچه را داریم، تحقیر کند؛ درست مثل بعضی از شرخرها و کهنه‌دلّالها
که اگر جنسی را بخواهند، توی سرِ جنس میزنند و آن را بی‌اهمیت میکنند تا دارنده آن
جنس راحت آن را از دست بدهد! نظام اسلامی شما بسیار مهم، ارزشمند و بزرگ است؛ استعداد
ملت ایران هم بسیار درخشان است؛ اما دشمن دائم توی سرِ جنس ارزشمند ما میزند.

امام صادق علیه‌السلام به
صحابی خود فرمود: «اگر تو گوهر درخشانی در دست داشته باشی که قدر آن را بشناسی، همه
دنیا هم که جمع شوند و بگویند این ریگ است، باور نمیکنی؛ اگر یک ریگ هم در دستت بگیری
و همه دنیا شهادت بدهند که الماس است، باز هم باور نمیکنی! مهم این است که بدانی چه
در دست داری.» تلاش من این است که ملت ایران بداند چه سرمایه عظیمی در اختیار دارد
و بداند چه امتداد باارزشی در دنیای اسلام دارد.


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.