کاربرد تئوری فیثاغورت درحل مسائل | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگکاربرد تئوری فیثاغورت درحل مسائل

مثلثها – مثلث قائم الزاویه ومثلث فیثاغورث

مثلث فیثاغورث

مثلث  قائم الزاویه یک زاویه راست دارد = (۹۰º) و دوزاویه تند.

Right Triangle

ضلع روبوبه زاویه راست را وتر گویند و بزرگترین ضلع مثلث است.

و کوچکترین ضلع هم مقابل کمتر زاویه است.

تئوری فیثاغورث                                                                          

                                                                      

درمثلث قائم الزاویه ، مجذور وتر=مجموع مجذور های دوضلع دیگر 

Pythagorean Theorem

Pythagorean Theorem Formula

a2 = b2+ c2

    b2+c2    =   a

a2   –  b2    =   c

a2  – c2    =   b

Pythagorean Theorem Formula

Formula of Pythagorean Theorem

مثال

اثبات فرمول :

Right Triangle
۲۵=۲۵              42+32=52

 اندازه ارتفاع و قاعده  یا دوضلع مجاور زاویه راست ۴ متر و۳ متر است اندازه وتر چقدر؟

Right Triangle

  42+32=a2

 

۴۲ +۲ ۳=   a      
       a=5

Right Triangle Operations

 در مثلث زیر با توجه به اندازه ها ضلع دیگر را حساب کنید.

Right Triangle

  52-32=c2
  322 5=   c      
       c=4

Right Triangle Operations

مسائل      که با تئوری فیثاغورت حل می شوند:                        

یک نردبان به طول ۱۰ متر کناردیواری به فاصله ۶ متر به دیوار تکیه داده  ارتفاع دیوار چقدر؟

Right Triangle

Right Triangle Operations

مساحت مثلث متساوی الاضلاعی که ضلع ۱۰متر است چقدر است؟ واندازه ارتفاع ان را  اول حساب کنید:

Equilateral Triangle

Triangle Operations

Triangle Operations

Triangle Operations

مربعی به ضلع ۵ سانتیمتر  قطر چقدر؟:

Diagonal of a Square

Triangle Operations

Triangle Solution

مستطیلی به ابعاد ۱۰متر و۶متر قطر ان چقدر؟:

Diagonal of a Rectangle

Triangle Operations

Triangle Solution

محیط ذوزنقه قائم الزاویه زیر را حساب کنید.:

Right Trapezoid

Triangle Operations

Triangle Operations

P = 8 + 6 + 12 + 6.32 = 32.32 cm

Triangle Solution

مساحت  ذوزنقه متساوی الساقین به قاعده های ۳۰ و۴۰ سانتیمتر  حساب کنید در صورتی که محیط ان ۱۱۰ سانتیمتر است. ارتفاع چقدر؟

Isosceles Trapezoid

Triangle Operations

Triangle Operations

Triangle Solution

طول ضلع یک ۵ ضلعی منتظم۶ سانتیمتر است وفاصله راس تا مرکز ان ۵ سانتیمتر  مساحت ۵ ضلعی چقدر؟:

Regular Pentagon

Polygon Operations

Polygon Operations

Polygon Solution

مساحت مربعی که توسط دایره ای به محیط ۱۸٫۸۴ متر  محاط شده  را حساب کنید.

Square Inscribed in a Circle

Polygon Operations

Polygon Operations

Polygon Solution

فاصله وتر دایره ای تا مرکز ۷ سانتیمتر و طول وتر ۴۸ سانتیمتر      .شعاع دایره چقدر؟ مساحت دایره چقدر؟

Chord of a Circle

Polygon Operations

Polygon Solution


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.