چی بگم از منو حالی که ناخوشه ، چرا دردت منو یک شب نمیکشه …! | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگچی بگم از منو حالی که ناخوشه ، چرا دردت منو یک شب نمیکشه …!

تار  ِ سفید ، نای فراق ؛
تار  ِ سیاه ، نغمه ی وصال …!

و این روزها ؛
ضجه های ممتد  ِ تارهای سفید ؛
دشت  ِ  ترانه را ؛
تلّ  ِ خاکستر کرده …!


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.