چند عدد سه رقمی زوج وجود دارد که مجموع اعداد آن نیز زوج باشد | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگچند عدد سه رقمی زوج وجود دارد که مجموع اعداد آن نیز زوج باشد

یا هر ۳ رقم زوج باشند ویا یکان زوج ودورقم دیگر فرد شود
۲۲۵ تا
   اعدادی که هر ۳رقم زوج باشند   0و۲و۴و۶و۸                                 100=5×۵×۴  زیرا
یکان ۰و۲و۴و۶و۸ 
دهگان ۰و۲و۴و۶و۸ 
صدگان ۲و۴و۶و۸ 
 اما تعداد اعدادی که یکان زوج  ودهگان وصدگان فر دبا شند اما مجموع ارقام زوج شود
یکان ۰و۲و۴و۶و۸ 
دهگان ۱و۳و۵و۷و۹ 
صدگان ۱و۳و۵و۷و  9                                        125=5×۵×۵
                                                       کل=        225=100+125
    


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.