واحدزاویه رادیان | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگواحدزاویه رادیان

مطالعه بیشتر

رادیان چه واحدی است؟

درجه رادیان گراد

اندازه زاویه

ناحیه بین دو نیم خط که یک راس مشترک دارند. هر نیم خط ضلع زاویه نام دارد. دوضلع a, bدرراسo نقطه مشترک که راس نام دارد.

واح اندازه گیری زاویه

۱٫درجه بندی ۶۰ تایی (°)

اگر محیط دایره را ۳۶۰ قسمت مساوی تقسیم کنیم ، هر قسمت را به مرکز متصل کنیم زاویه مرکزی  نظیر هرکدام یک درجه هست.

 60تایی, (۱°).

یک درجه۶۰ دقیقه () ویک دقیقه ۶۰ ثانیه ().

۲٫ رادیان (rad)

رادیان:زاویه ای که راس روی مرکز دایره است به   شعاع دایره وروبروی کمان دایره به اندازه شعاع است.بنابراین یک رادیان برش  قسمتی از محیط دایره  به اندازه شعاع

رادیان ودرجه=نیم دایره به شعاع یک سانتیمتر =محیط  π  رادیان  =همچنین ۱۸۰ درجه

     3600=رادیان۲π rad = 360°    piدو

    1800=رادیان۱π


 rad = 360°     pi 

۳۰ºflecha rad

Raidan Conversion

pi/۳ rad flecha º

Degree Conversion

Radian


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.