واج هجا | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگواج هجا

واج و هجا:

زبان فارسی ۲۹ واج
دارد که ۲۳تا صامت و ۶ تا مصوِّت هستند. مصوّ ت ها عبارتد از: ــَــِـُـ
 ا ، و ، ی        حروف الفبای فارسی همراه با   ( ء )صامت هستند. (به جز 
الف)

در واج آرایی به نکات زیر باید توجه کرد:

۱-    برای واج آرایی مصوِّت های کوتاه ــَــِـُـ  گذاشته شود.

۲-    در واج آرایی به
شکل مکتوب کلمات کاری نداریم همان گونه که  تلفّظ می شوند می نویسم و بعد
واج آرایی می کنیم. مانند: خویش (خیش) /خ/ی/ش/        خواهر(خاهر)
خ/ا/ه/-َ/ر/

۳-    کلماتی که در در ظاهر با الف آغاز می شوند همیشه قبل از (ا) یک همزه ( ء ) وجود دارد و آن  الف ( ا ) حرکت همزه است. مانند: از   به بدین صورت واج آرایی می شود /ء/-َ /ز/     یا آب   /ء / ا / ب/

۴-    حروف  و ، ا ، ی  اگر دوّمین حرف هجا باشند مصوّت بلند محسوب می شوند.کار، شیر ، بود

۵-    حروف مشدّد دوبار نوشته می شوند.   مدّت       مددت

هجا

از کنار هم قرار گرفتن چند واج ،هجا به وجود می آید.

برای شناخت هجا به نکات زیر باید توجه کرد:

۱-    هجاهای زبان فارسی حداقل ۲ و حداکثر چهار واج دارند. مانند : تو /ت / ــُـ/   دَر /د/ــَـ/ر/   کارد /ک/ا/ر/د/

۲-    اگر کلمه ای
بیشتر از چهار واج داشته باشدفارسی نیست و واژه ی دخیل در فارسی محسوب می
شود پس بهتر است آن واژه را دو هجایی تلفظ کنیم. مانند: تراکت که باید
گفت: تِراکت

۳-    هرهجا فقط یک مصوِّت کوتاه یا بلند دارد. دِل ، کار

۴-    مصوّت همیشه دوّمین حرف هجاست. مانند:    دلدار  دِل/دار

۵-    در زبان فارسی هیچ هجایی با مصوّت آغاز نمی شود.

الگوهای هجایی عبارتند از:

۱-    صامت +مصوّت                  تو ،پا             

۲-    صامت +مصوّت+ صامت        در

۳-    صامت +مصوّت+ صامت +صامت    دوست

در رشته های ادبیات فارسی

۱-    صامت +مصوّت( کوتاه) مانند:   تو    هجای کوتاه ( υ )

۲-    صامت +مصوّت( بلند) مانند:  تا        هجای بلند  (ـــ )

۳-    صامت +مصوّت( کوتاه) +صامت   مانند: در                 هجای بلند ( ـــ )

۴-    صامت +مصوّت( بلند) +صامت   مانند  داد                  هجای کشیده ( ـــ υ)

۵-    صامت +مصوّت( کوتاه) +صامت +صامت   مانند: برد    هجای کشیده ( ـــ υ)

http://www.iraj22.loxblog.com ایرج شهرامی پور

 

هجا:
هجا یا بخش،
یک واحد گفتار است که با هر ضربه ی هوای ریه به بیرون رانده می شود. در
زبان فارسی هر هجا دارای یک حرف صدادار است که دومین حرف هجاست. از این رو
در هر گفته به تعداد حرف های صدادار هجا وجود دارد. مثلن کلمه ی (پر) یک
هجایی و کلمه ی (پر– وا) دو هجایی و کلمه ی (پر — وا — نه) سه هجایی و
کلمه ی ( آ – زا – دِ — گی) چهار هجایی است.
انواع هجا:
در وزن شعر فارسی انواع هجا سه دسته هستند: کوتاه، بلند و کشیده.

۱)- هجای کوتاه:
دارای دو حرف است و با علامت
U نشان داده می شود. مانند کلمات: نه (نَ ) و تو (تُ )

۲)- هجای بلند:
دارای سه حرف است و با علامت __  نشان داده می شود. مانند کلمات: نر، پا.

?)- هجای کشیده:
دارای چهار یا پنج حرف است و با علامت
__ U نشان داده می شود. مانند کلمات: نرم، پارس.

متوجه
باشید که یک یا دو حرف آخر هر هجای کشیده، هجای کوتاه نیست بلکه از نظر
امتداد هجاها، در حکم یک هجای کوتاه است، زیرا هر هجای فارسی باید دارای یک
حرف صدادار باشد.

نکات بسیار مهم:
۱
گفتیم که امتداد هر حرف صدادار بلند دو برابر حرف صدادار کوتاه است از این
رو در وزن شعر فارسی هر حرف صدادار بلند دو حرفی به شمار می آید. مثلن
کلمه ی (سی) سه حرفی است. هر یک از حرف های دیگر؛ چه صدادار کوتاه و چه بی
صدا، یک حرف به شمار می آیند.
۲– در وزن شعر، حرف “ن” پس از یک حرف صدادار بلند در یک هجا (یعنی نون ساکن)، به شمار نمی آید. مانند: برین = بری، خون = خو.
ولی
اگر حرف “ن” به هجای بعد منتقل گردد، آن گاه در این هجای جدید، پس از حرف
صدادار بلند قرار نمی گیرد و از این رو به شمار می آید. مثلن اگر “دوان
آمد” را به صورت “دوانامد” تلفظ کنیم، یعنی حرف “ن” به صورت “نا” در هجای
جدید قرار بگیرد، پس دیگر پس از حرف صدادار بلند نیست، لذا به شمار آمده و
تلفظ می شود.
?–  ” آ ” در خط برابر
است با همزه ی صدادار و حرف صدادار بلند ” ا “، از این رو  سه حرف به شمار
می آید. مثل: “آباد” که نخستین هجایش سه حرفی است و هجای دومش چهار حرفی.

منبعhttp://adabeyat.parsiblog.com/Posts/129


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.