مواد در اطراف | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگمواد در اطراف

هرچیزی که فضا اشغال کند وجرم داشته باشد ماده است.

هوایی که نفس می کشید،ابی که می نوشید، غذایی که می خورید، همه ماده هستند ولی  حالت متفاوت( جامد، مایع، گاز ، پلاسما)

هوایی که در اطراف شما شناوراست ،حالت گازی شکل است.

Statesofmatter1

آبی که می نوشید، وبه راحتی از گلوی شما پایین میرود حالت مایع دارد.

Statesofmatter2

 بشقابی که در دست می گیرید ودرون ان غذا میگذارید ، حالت جامد دارد.

Statesofmatter3

جامدات ، ومایعات ، گازها حالتهای مختلف ماده هستند..

بعضی چیزها به آسانی تغییر شکل می دهند ( مایعات).

آب مایع است.. اگر آن را در فریزر بگذاریم یخ می زند وبه جامد تبدیل می شوند

اگر آب را بجوشانید به بخار تبدیل می شود حالت گازی شکل.

 

جامدات

جامدات شکل دارند . کتاب شکل دارد ومستطیل شکل است یک توپ شکل دارد و کره ای شکل است.

Statesofmatter6

جامدات از ذرات بسیار ریزی تشکیل شده اند که  بسیار نزدیک هم قرار دارند و به آسانی ازهم جدا نمی شوند.

وفقط در جای خود می لرزند

Statesofmatter7

آنها یا بسیار سخت هستند ومثل یک مکعب کنارهم قرار می گیرند یا انقدر نرم مثل پتو

Statesofmatter8

یا انقدر سخت مثل یک تخته شنگ یا سبک مثل پر.

Statesofmatter9

یا گرم مثل پیتزا ویا سرد مثل قندیل یخ.

Statesofmatter10

مایعات

مایعات شکل ندارند وبه شکل ظرف درمی ایند

آب را ازیک پارچ به داخل یک کاسه می ریزیم به شکل کاسه درامد.

Statesofmatter11

آب را ازیک پارچ به داخل یکظرف مکعب شکل می ریزیم به شکل مکعب درامد. درامد.

Statesofmatter12

آب را ازیک پارچ به داخل یکلیوان می ریزیم به شکل لیوان درامد.

Statesofmatter13

مایعات از ذرات بسیارریز تشکیل شدند.

Statesofmatter14

این ذرات به اسانی جابجا می شوند وبا فاصله ازهم قرار دارند..

آزادانه جابه جا شده  وبه همین دلیل به شکل هر ظرفی که دران ریخته شوند در می آیند..

Statesofmatter15

مایعات  به راحتی جابه جا شده ومثل جامدات سخت نیستند.

میتوانند گرم شوند مثل شیر قهوه

یا شکلات گرم

Statesofmatter16

یا سرد باشند مثل شربت ابلیمو.

Statesofmatter17

گازها

ذرات گازها به تندی جابه جا می شون وازهم دور می شوند.

Statesofmatter18

تا جایی که ظرف جا دارد ازهم دور می شوند..

گازها میتونند شفاف باشند یا کدر.

هلیم گازی شفاف وسبک است که بابادک ها را بان پر می کنند.

Statesofmatter19

گازها میتوانند گرم یا سرد باشند..

در زمستان هوای بسیار سرد را شما میتوانید روی پوست خود حس کنید.

ووقتی وارد اتاق گرم شوید هوای گرم را روی پوست خود حس می کنید.

پلاسما

حالتی دیگر از ماده پلاسما نام دارد.

گازی که ملتهب و داغ است.

به صورت انرژی تغییر می کند.

مثال:

 خورشید وستارگان  حالت پلاسما ساخته شده اند

Statesofmatter20

درخشش خورشیدو وستارگان که از روی زمین قابل مشاهده است..

پلاسما میتوان توسط مردم ساخته شود مثل چراغ های نئون در مغازه ها.

بیشتر مواد جهان در حالت پلاسما هستند مانند خورشید که از پلاسما
تشکیل شده است. پلاسما اغلب بسیار گرم است و می توان آن را در میدان
مغناطیسی به دام انداخت، اما پلاسمای سرد نیز وجود دارد. برای نابودی باکتری ها

Statesofmatter21

 • ۳ حالت مختلف مواد از نظر  وضع مولکولها
 • Statesofmatter22

فعالیت

*به اشپز خا نه  یا اطراف خودمراجعه کنید و ۳ماده جامد و۳ نوع مایع و۳ نوع گاز  پیدا کنید.

در بدن خود قسمتهای جامد ، مایع گاز را توصیف کنید. 

 

C. جامدات را کشف کنید!

 
ماده ای جامد پیدا کن و به پرسشها پاسخ بده

 • چه شکلی دارد؟ ایا چندین نوع شکل می تواند داشته باشد؟
 • سنگین است یا سبک؟
 • سخت است یا نرم؟
 • داغ است یا سرد؟
 • چه رنگی یا چند رنگ است؟
 • Iچه تفاوتی با مایع دارد؟
 •  چه تفاوتی با گازها دارد؟

D. ازمایش وتجربه با مایعات!

 

 • اب را در یک لیوان بریزید. بعد در ظرفهای مختلف با شکلهای مختلف بریزید. ایا اب به شکل ظروف مختلف درامد؟
 • آیا آب را دردست خود نگه می دارید؟
 • اب را بجوشانید و تغییرات را ببینید . تا چه موقع می تواند جوش بخورد؟
 • ظرف  اب را در یخچال بگذارید تا یخ بزند ؟ زمان را یادداشت کنید.
 •  حالا قالب یخ را در ظرفی بگذارید و هر چند دقیقه مشاهدات را یادداشت کن

 

E. ازمایش وتجربه با گازها!

 
خودتان پیشنهاد کنید


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.