منبر کوتاه در موضوع خدمتگذاری (اخلاق اداری2) | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگمنبر کوتاه در موضوع خدمتگذاری (اخلاق اداری۲)

فلسفه
وجود نظام ادارى، خدمتگزارى به مردمان است، و همه کارگزاران و کارکنان در تمام مراتب،
خادمان مردمند. این امر به عنوان یک اصل در نظام ادارى مطرح است و مادام که چنین احساسى
وجود داشته باشد، کارگزاران و کارکنان نظام ادارى با مردم رفتار مالکانه و فرمانفرویانه
نخواهند داشت، بلکه جایگاه و موقعیت خود را نعمتى مى‏ دانند که وسیله خدمت به مردمان
است

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.