مجموع مقسوم علیه های یک عدد | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگمجموع مقسوم علیه های یک عدد

اول عدد را تجزیه کنید به عاملهای اول وبه به توان بنویسید  به مثال توجه کنیدa,b,c       عامل های اول  و
 مقسوم علیه های یک عدد  اگر:                                       
     
                                   ……………..  × A=ax×by×cz      
فرمول مجموع مقسوم علیه های یک عدد

                            

       مجموع مقسوم علیه ها
  
=…× 
  1-   cz+1
   c-1
 × 
  1-   by+1 
  b-1
 × 
  1-   ax+1
    a-1

 

مجموع مقسوم علیه های ۲۳×۳۲=۷۲


   مجموع مقسوم علیه های ۷۲
  
………
  1-   32+1 
  3-1
 × 
  1-   23+1
    2-1

      

………
  1-   33 
  2
 × 
  1-   24
    1
۱۹۵=۱۳×۱۵
  1-   27 
  2
 × 
  1-   16
    1

مجموع مقسوم علیه های۷۲=۱۹۵


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.