مجموع دوعدد گنگ یا ضرب دوعددگنگ | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگمجموع دوعدد گنگ یا ضرب دوعددگنگ

مجموع دوعدد گنگ یا ضرب دوعددگنگ همواره گنگ نیست :مثال

 22=   3 √-۵ +)×(  3 √+۵)                

مثال:
 103 √-۵ +)+(  3 √+۵)


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.