مجموع تفریق ضرب تقسیم گنگ وگویا | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگمجموع تفریق ضرب تقسیم گنگ وگویا

اگر   a  و   b  دوعدد گنگ باشند
۲√-۴=b

  2√=a
 ممکن است حاصل جمع   دوعدد گنگ ، گویا  شود.

 
4   =(    2   –   n ۲    +( 4 

 ممکن است حاصل ضرب دوعدد گنگ ، گویا  شود. 
 
2   =    2  ×  n ۲    

 ممکن است تفریق دوعدد گنگ ، گویا  شود.
       
4 –  =(    3   +   n5 ۳    -( 4

ممکن است تقسیم دوعدد گنگ برهم  ، گویا  شود.
 
          5   =    10/2 n۱۰     ÷     n ۲   
 
ممکن است حاصل ضرب دوعدد گنگ و گویا  ،  گنگ شود.   
    
  2  3 =    2  × ۳      
 
ممکن است مجموع  دوعدد گنگ و گویا  ،  گنگ شود.

  4   +    8  =   n۸    + 4  

 ممکن است تفریق  دوعدد گنگ و گویا  ،  گنگ شود.
 
3   –    8  =   n۸    – 3 
         


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.