ماوقع جلسه با مدیر کل روابط کار وجبران خدمت ومدیر کل رفاه شرکت مخابرات | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگماوقع جلسه با مدیر کل روابط کار وجبران خدمت ومدیر کل رفاه شرکت مخابرات

بنام خدا

باعرض سلام وادب: درابتدا از مجموعه اداره کل روابط کاروزارت تعاون وکار مراتب تقدیر وتشکر راداریم.همانطور که مستحضریددرمورخ ۹خرداد۹۵رئیس ودبیرکانون آقایان هوشمندوقربانزاده وروسای انجمنهای صنفی استانهای لرستان،آذربایجانغربی وخوزستان:


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.