قابل توجه همکاران محترم درسطح کشور نامه مدیر كل محترم روابط كار و جبران خدمت 1395/7/4 | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگقابل توجه همکاران محترم درسطح کشور نامه مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت ۱۳۹۵/۷/۴بنام خدا
با سلام وادب همانطورکه درگزارش روزقبل باستحضارشماهمکاران محترم رساندیم که بامراجعه به وزارت کارمقررشدچگونگی روندتهیه طرح طبقه بندی مشاغل توسط مشاورمدیریت صنعتی ازطرف مدیرکل روابط کارپیگیری شودتابدین وسیله تسریع صورت پذیرد.
مستندبراین موضوع وپیگیری نامه ذیل جهت مشاهده شماعزیزان توسط کانون تهیه گردیده که به رؤیت شماهمکاران میرسد.


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.