عمود منصف | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگعمود منصف

عمود منصف پاره خط- نیمساز زاویه

عمود منصف

عمود منصف خطی که بر پاره خط دیگری عمود شود وان را نصف کند.

رسم عمود منصف

۱٫ پاره خط  ABرا افقی رسم کنید.

۲٫نقطه A  را مرکز دایره قرار دهید و با پرگار دایره ای  با شعاع بیشتراز نصف  پاره خط ABرسم کنید.

۳٫نقطه B را مرکز دایره قرار دهید و با پرگار دایره ای  با شعاع بیشتراز نصف  پاره خط ABرسم کنید.

۴٫در محل تقاطع – برخورد دو دایره خطی عمود بر  AB رسم کنید.

Perpendicular Bisector

میانه یا نقطه وسط عمود منصف

محل تقاطع عمود منصف با پاره خط  ABرا  Mبنامید

عمود منصف های اضلاع مثلث

عمود منصف های هر مثلث از وسط هر ضلع عبور می کنند..

نقطه همرسی عمود منصف های اضلاع مثلث

Circumcenter

.

نقطه همرسی عمود منصف های اضلاع مثلث محل تقاطع ۳ عمود منصف اضلاع است

 که  مرکز دایره محیطی  است   که  رئوس ان مثلث  عبور کرده


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.