عددهای بزرگ | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگعددهای بزرگ

عددتعداد صفر  نام عددها

عدد نمایش
۱۰۳۳هزار۱۰۰۰
۱۰۶۶میلیون
۱۰۹۹میلیارد۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۲۱۲تریلیون۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۵۱۵کواردیلیون۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۸۱۸کویینتلیون۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۱۲۱سکستلیون۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۴۲۴septillion   
۱۰۲۷۲۷octillion
۱۰۳۰۳۰nonillionنانو
۱۰۳۳۳۳decillion
۱۰۳۶۳۶undecillion
۱۰۳۹۳۹duodecillion
۱۰۴۲۴۲tredecillion
۱۰۴۵۴۵quattuordecillion
۱۰۴۸۴۸quindecillion
۱۰۵۱۵۱sexdecillion
۱۰۵۴۵۴septendecillion
۱۰۵۷۵۷octodecillion
۱۰۶۰۶۰novemdecillion
۱۰۶۳۶۳vigintillion
۱۰۶۶۶۶undecillion
۱۰۷۲۷۲duodecillion
۱۰۷۸۷۸tredecillion
۱۰۸۴۸۴quattuordecillion
۱۰۹۰۹۰quindecillion
۱۰۹۶۹۶sexdecillion
۱۰۱۰۲۱۰۲septendecillion
۱۰۱۰۸۱۰۸octodecillion
۱۰۱۱۴۱۱۴novemdecillion
۱۰۱۲۰۱۲۰vigintillion
۱۰۳۰۳۳۰۳centillion
۱۰۶۰۰۶۰۰centillion

این عددها از عددهای گروه اعداد بالا نیستند.

عددتعدادصفرنام
۱۰۱۰۰۱۰۰      گوگول  googol
۱۰googol(tبیشمار   )googolplexگوگولپلکس                 


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.