عددنویسی تا میلیارد | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگعددنویسی تا میلیارد

جدول ارزش مکانی اعشار -عدد اعشاری مقدمه- – کلاس ششم

         1,000,000

                                                                                                    

واحد

ما چیزها را می شماریم .

“یک سیب . ۲سیب.۳سیب….”

“یک۱۰, دو۱۰, سه ۱۰٫”

اولین نام گذاریها  با واحد بوده

واحد اندازه گیری یکمتر.برای طول  یک ثانیه برای زمان  یک کیلو برای وزن و…………………

۵ از ۵ تا یک واحد  تشکیل شده:

graphic

  استفاده از عدد ها درجای مختلف وسبک متفاوت ، نام گذاری مختلف دارن بسته به نوع عدد : کسر      اعشاری        عددکامل            عددحقیقی عدد گویا           و…………………

رقم، شماره ، عدد

  عددهای   را با نام  یک ، دو، سه، چهار ،  ………………….می شماریم که به عددهای طبیعی معروفتند

با علامت   ….و ۱،۲،۳،۴

عدد۵ با شکل را چنین نشان می دهیم.

grapic

شمارش عددها ی متوالی

اولین عدد.  grapic  عددیک: ۱

دومین عدد   دو.  2.  grapic

سومین عدد سه.  3.  grapic

عددهای یک رقمی

یک 1  چهار 4  هفت 7 
 
دو 2  پنج 5  هشت 8 
 
سه 3  شش 6  نه 9 

عددهای دورقمی اولین عدد ۱۰٫

grapic

۱۰ یعنی ۱۰ تا۱٫

عدد۱ که سمت راست یک  0 (صفر).

ده تا ده تا شمارش

۱ ده   ۱۰
 
۲ ده =بیست ۲۰
 
۳ ده =سی ۳۰
 
۴ ده =چهل ۴۰
 
۵ ده =پنجاه ۵۰
 
۶ ده =شصت ۶۰
 
۷ ده a=هفتاد ۷۰
 
۸ ده هشتاد ۸۰
 
۹ ده =نود ۹۰

از ده اعدادرا می شماریم وده تاده تا سمت راست هر عدد یک  0.

عددهای بین ۳۰ و ۴۰:

۳۱ سی ویک  (منظور یکی بیشتراز۳۰٫”)
 
۳۲ سی ودو
 
۳۳ سی وسه
 
۳۴ سی وچهار
 
  وادامه…………….

عددهای بین  10 و۲۰, نام متفاوت می گیرند:

۱۱ یازرده
 
۱۲ دوازده
 
۱۳ سیزده
 
۱۴ چهارده
 
۱۵ پانزده
 
  ادامه.

ما اعدادرا  1 تا ۹۹, داریم وارد اولین عدد ۳ رقمی می شویم . ۱۰ تا ۱۰ تایی=۱۰۰

صد.   یک واحد ۱۰۰تایی

۱ صدتایی   ۱۰۰
 
۲ صدتا دویست ۲۰۰
 
۳ صدتا سیصد ۳۰۰
 
۴ صدتا چهارصد ۴۰۰
 
   ادامه.

عددهای بین ۱۰۰ تا دویست را  مثلا ۱۰۱ را میگوییم صدویک   نوشتن ان چون یک عددیک رقمی است  دریکان جا میگیرد وبه جای دهگان صفر می گذاریم   : 101    102             103            ………………..تا ۱۰۹  که به ده رسیدیم  110     111      112

مثال دوم:  سیصدویک (۳۰۱), سیصدودو (۳۰۲), سیصدوسه (۳۰۳), . . . , سیصدونودوهشت (۳۹۸), سیصدوسه سیصدونودونه (۳۹۹).

راه نام گذاری ۱۰۰ تا ۹۹۹,  را متوجه شده باشید.

ما حالا راه نام گذاری  1 تا ۹۹۹  یاد گرفتیم.  I نهصدونودونه ۹۹۹٫

۱٫  عددها را چگونه می سازیم؟ عدد ۱۰ رقمی کدام است؟?
 
  ما ده علامت برای اعداد داریم که با این ده علامت ها اعداد را می سازیم

۰  1  2  3  4 
۵  6  7  8  9
 

مثالها.

۱۰۵ عدد۱۰۵ یک عدد ۳ رقمی است. که ارقام ان     1, 0, و ۵٫

عددها ارزش مکانی دارند  کلیک کنید

۲۸ یکان عدد= ۸٫

گاه عددها با واحد بیان می شوند :

 364 سانتیمتر داریم    متر۳.۶۴٫

توان ۱۰

شکل مجسم برای عدد۱۰٫

graphic  

شکل مجسم برای عدد۱۰۰٫

graphic

شکل مجسم برای عدد۱۰۰۰که از ۱۰ تا ۱۰۰ تایی درست شده

graphic

۱۰ تا ۱۰۰۰ تایی می شود۱۰,۰۰۰٫=۱۰ به توان۴=۱۰۴

 تعداد صفرها توان عدد ۱۰می شود.

۱٫  10.یعنی ۱۰ تا یکی        100یعنی ۱۰تا۱۰ تایی ۱۰۰۰یعنی ۱۰تا۱۰۰ تایی

نامگذاری.

توان ۱۰

جدول ارزش مکانی  یکیها   یک۱
   ده۱۰
   صد۱۰۰
 
جدول ارزش مکانی  هزارها   هزار۱,۰۰۰
   ده هزار۱۰,۰۰۰
    صد هزار۱۰۰,۰۰۰
 
جدول ارزش مکانی  میلیونها   یک میلیون۱,۰۰۰,۰۰۰
   ده میلیون۱۰,۰۰۰,۰۰۰
    صدمیلیون۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 
جدول ارزش مکانی  میلیارد   یک میلیارد۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یا بیلیون   ده میلیارد۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    صدمیلیارد      ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

همان عددها در جدول

 یکها هزارها میلیونها
 میلیارد
 یکان دهگان صدگان یکان دهگان هزارگان یکان دهگان هزارگان یکان دهگان هزارگان
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

دقت کنید که عددبعدی ۱۰ برابر عددقبل است.

نام ها درگروه ۲ و۳:

یکهزار, ده هزار, صدهزار.

یک میلیون, ده میلیون, صدمیلیون.

هرعدددر هرخانه جدول را باتوجه به گروه نام گذاری بالا انجام میدهیم..

جدول بالا از ۴ طبقه درست شده .

خانه یک هزارها هزاربرابرخانه۱

 خانه  یکمیلیون ۱۰۰۰ برابرخانه یک هزار۱۰۰۰٫

خانه  یکمیلیارد ۱۰۰۰ برابر۱۰۰۰۰۰۰٫

 4.   عددها ی بزرگ را چطور بخوانیم

 یکها هزارها میلیونها میلیاردها
 163 408 205 904

عددهارا از سمت راست ۳رقم ۳رقم جدا کنید: اس سمت چپ عددهارا با توجه به طبقه آن عددرا می خوانیم.
۹۰۴ میلیاردو۲۰۵ میلیون و۴۰۸ هزارو۱۶۳

 
۲۵۶,۳۱۲,۷۸۵,۶۴۹,۴۰۸,۱۶۳
 

 یکیها هزارها میلیونها میلیاردها تریلیون کواردیلیون
 163 408 649 785 312 256
 

مثال ۱٫   عددرا۳ رقم ۳رقم از سمت راست جدا می کنیم بخوانیم :

۲۵۶,۳۱۲,۷۸۵,۶۴۹,۴۰۸,۱۶۳

جواب.  ازچپ, ۲۵۶, کواردیلیون که نام طبقه انرا می گوییم.

The class illustrated

می خوانیم:

“۲۵۶ کواردیلیون و, ۳۱۲ تریلیون   و, ۷۸۵ بیلیون  و, ۶۴۹ میلیون   و, ۴۰۸ هزار  و, ۱۶۳٫”

یکیها رانمیگوییم.”

مثال ۲٫   :

۸۷۹۲۴۵۶

جواب.  عددرا  از سمت راست۳رقم ۳رقم جدا می کنیم :

۸,۷۹۲,۴۵۶

بخوانیم:

“۸ میلیون و, ۷۹۲ هزارو, ۴۵۶٫”

مثال ۳٫   بخوانیم:  7,000,020,002

جواب.  “7میلیاردو
,
بیست هزارو, ۲٫”

عددهایی که پشت ان صفرند را فقط نام خود عدد با نام هر طبقه می گوییم.

۰۰۲    “۲”
۰۲۰   
“۲۰”
۲۰۰   
“۲۰۰”

مثال ۴٫  عددرا به حروف داریم با عدد بنویس :

چهارصدوهشت میلیون وبیستونه هزارو سیصدوپنجاه وشش

جوابr. اول طبقه را مشخص کردیم:  
“میلیون”
“هزار”.  یکیها از چپ شروع می کنیم)  3 طبفه داریم:

۴۰۸,۰۲۹,۳۵۶

graphic

مثال ۵٫   به عدد بنویس:

پنج میلیاردو شانزده هزارونه

جواب.  طبقه میلیاردفقط یکان داریم,  طبقه میلیون عددی نداریم۳ صفر می گذاریم, طبقه هزارها یکان ودهگان   داریم  از چپ :

۵,۰۰۰,۰۱۶,۰۰۹

دوباره, باید بنویسم  در طبقه هزارها  “شانزده هزار” مثل ۰۱۶; و
“نه” مثل ۰۰۹; در طبقه یکها  ازچپ. 

طبقه میلیارد “پنج” مثل ۵ترجیحا ۰۰۵٫

مثال ۶٫  به نکته ها توجه کنید دوعدد جالب:

a)  دویست وهفده میلیون  
b) دویست میلیون وهفده
 
جواب.
a)  217,000,000b)  200,000,017


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.