سوال نسبت های مثلثات | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگسوال نسبت های مثلثات

لینک مطالعه بیشتر

رادیان چه واحدی است؟

درجه رادیان گراد

واحدزاویه رادیان

نسبت های مثلثات

روی لینک ها برای اطلاع بیشترکلیک کن

مثلثات ۲زاویه وضلع غیرمجاور(ززض)

مثلثات ۳ ضلع مثلث ض ض ض

مثلثات دوضلع وزاویه بین(ض ز ض)

نسبت مثلثاتی

مثلثات قانون سینوسها

مثلثات ۲زاویه وضلع

مثلثات دوزاویه وضلع بین (ز ض ز)

مثلثات مقدمه

قانون کسینوس زاویه

مثلثات

مثلثات قانون سینوسها

۱-رادیان را به درجه حساب کنید:

الف- ۳ رادیان

۲π/۵   رادیان.

۳π/۱۰رادیان.

۲تبدیل درجه به رادیان :

۳۱۶°

۲ ۱۰°

۳ ۱۲۷º

 

۳- نسبتهای مثلثاتی زاویه ها را حساب کنید

۲۲۵°

۲–       330°

۳–      2,655°

۴–         840º-

۵–      1500

۱,۷۴۰°

راه حل ها:

۱-

به درجه بیان کنید:

 π(پی)   

   3 رادیان به درجه            14”      53′   1710= 172.8870

۱۸۰×۳

π

  =زاویه                 

۱۸۰

 زاویه درجه

 = 

π

۳


     میخوانیم:۱۱۷ درجه و ۵۳ دقیقه و ۱۴ ثانیه

زیرا:                                 

      53.24′  =     0.8870×۶۰

      14”  =     0.240×۶۰

Angle Conversion

Angle Solution

 ب-     2π/۵ rad    به درجه

            .720

۱۸۰×۲

۵

 =rad

۲π

۵


۳π/۱۰ radبه درجه

            .540

۱۸۰×۳

۱۰

 =rad

۳π

۱۰

۲

درجه ها را به رادیان بیان کنید:

الف-۳۱۶°

     

               

            rad 79/ 45

۳۱۶×π

۱۸۰

  =درجه                 

۱۸۰۰

 3160

 = 

π

درجه


Angle Solution

ب – ۱۰°

۳ ۱۲۷º

 

۳- نسبتهای مثلثاتی زاویه ها را حساب کنید

۲۲۵°

       

sin(225°)=sin(1800+450)=-sin450  =√۲/۲ 

cos(225°)=cos(1800+450)=-cos450  =√۲/۲ 

tan(225°)=tan(1800+450)=-tan450  =1 

۲–       

۳۳۰°

sin(330°)=sin(3600-300)=-sin300  =1/2 

cos(330°)=cos(3600-300)=-cos300  =√۳/۲

tan(330°)=tan(3600-300)=-tan300  =√۳/۳

 2,655°

Trigonometric Operations

Trigonometric Operations

Trigonometric Operations

۴          840º-

Trigonometric Operations

Trigonometric Operations

۵         1500

Trigonometric Operations

Trigonometric Operations

Trigonometric Solution

 

۱,۷۴۰°

Trigonometric Operations

Trigonometric Operations

Trigonometric Operations

Trigonometric Solution


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.