سوال نسبتهای مثلثاتی | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگسوال نسبتهای مثلثاتی


نسبت های مثلثات


روی لینک ها برای اطلاع بیشترکلیک کن

مثلثات ۲زاویه وضلع غیرمجاور(ززض)

مثلثات ۳ ضلع مثلث ض ض ض

مثلثات دوضلع وزاویه بین(ض ز ض)

نسبت مثلثاتی

مثلثات قانون سینوسها

مثلثات ۲زاویه وضلع

مثلثات دوزاویه وضلع بین (ز ض ز)

مثلثات مقدمه

قانون کسینوس زاویه

مثلثات

مثلثات قانون سینوسها

۱مثلث قایم الزاویه داریم ABCرا داریمa = 5 m و B = 41.7°.      با کمک نسبتهای مثلثات  اندازه  ضلع ها را    را حساب کنید.

۲ مثلث قایم الزاویه ABC را داریم. b = 3 m و B = 54.6°. با کمک نسبتهای مثلثات  اندازه  ضلع ها را    را حساب کنید..

۳ مثلث قایم الزاویه ABC را داریم. a = 6 m و b = 4 m.  با کمک نسبتهای مثلثات  اندازه  ضلع ها را    را حساب کنید..

۴ مثلث قایم الزاویه ABC را داریم b = 3 m و c = 5 m.  با کمک نسبتهای مثلثات  اندازه  ضلع ها را    را حساب کنید…

۵ ارتفاع یک درخت ۵۰ متر و طول سایه ۶۰ متر است. زاویه تابش خورشید چند درجه است.؟


۶هواپیمایی در ارتفاع ۸۰۰ متری نقطه ای  در حال پرواز است که  دهکده ای را
با زوایه ۱۲ درجه مشاهده می کند. فاصله هواپیما با دهکده چقدر است؟    

۷شعاع دایره ای را پیدا کنید که طول وتر آن ۲۴٫۶ متر و کمان روبرو به وتر ۷۰ درجه باشد..

۸ مساحت مثلثی را پیدا کنید که اندازه دوضلع ان ۸۰ متر و۱۳۰ متر باشد وزاویه بین این دوضلع ۷۰ درجه باشد.

۹- ارتفاع درختی را حساب کنید که با زاویه ۳۰ درجه از فاصلله ۱۰متری  مکانی که زاویه ۶۰  درجه  بالای   درخت دیده می شود

۱۰ .ضلع یک ۶ ضلعی منتظم ۱۲ متر است. فاصله راس تا مرکز ۶ضلعی چقدر؟

و فاصله مرکزتا وسط ضلع ۶ضلعی چقدر؟

۱۱ ضلع یک ۶ ضلعی منتظم را که در دایره ای محاط شده حساب کنید که شعاع دایره ۴۹ سانتیمتر است..

۱۲– ۳ شهر  A, B و C  با ۳ جاده به  بهم طوری ارتباط دارند که این ۳ جاده ضلع های یک مثلث را می سازند. فاصلهA تا   C (6کیلومتر) و
فاصلهB  تاC    (9کیلومتر) است/. وزاویه بین این دوضلع ۱۲۰ درجه است. فاصله AتاB چند کیلومتر؟

راه حل های تمرینات:

۱مثلث قایم الزاویه داریم ABCرا داریمa = 5 m و B = 41.7°.      با کمک نسبتهای مثلثات  اندازه  ضلع ها را    را حساب کنید.

Triangle Word Problem

      C=900-41.70=48.30

      متر          b=a×sinB                       b=5×sin41.70=3.326

  متر          c=a×cosB                       c=5×cos41.70=3.733

۲

۲ مثلث قایم الزاویه ABC را داریم. b = 3 m و B = 54.6°. با کمک نسبتهای مثلثات  اندازه  ضلع ها را    را حساب کنید..

Triangle Word Problem

C=900-54.60=35.40

   

متر 2.132 = 

  3

tan54.60

  =c       

b

tanB

= c 
متر 3.68 = 

  3

sin54.60

  =a       

b

sinB

= a 

۳

۳ مثلث قایم الزاویه ABC را داریم. a = 6 m و b = 4 m.  با کمک نسبتهای مثلثات  اندازه  ضلع ها را    را حساب کنید..

Triangle Word Problem

C=    کمان   cos 4/6=48.190

  

B=900-48.190=41.810

متر          c=a×sinC                       c=6×sin48.19=4.47

۴

۴ مثلث قایم الزاویه ABC را داریم b = 3 m و c = 5 m.  با کمک نسبتهای مثلثات  اندازه  ضلع ها را    را حساب کنید…

 

      tan 5/3=59.040=C

B=900-59.040=30.960

متر 5.831 = 

  5

sin59.040

  =a       

c

sinC

= a 

۵

۵ ارتفاع یک درخت ۵۰ متر و طول سایه ۶۰ متر است. زاویه تابش خورشید چند درجه است.؟

Triangle Word Problem

Right Triangle Solution

۶-هواپیمایی در ارتفاع ۸۰۰ متری نقطه ای  در حال پرواز است که  دهکده ای را
با زوایه ۱۲ درجه مشاهده می کند. فاصله هواپیما با دهکده چقدر است؟ 

Triangle Word Problem

۸۰۰

d

  = tan1200  

 d=3763.70   متر

۷

۷شعاع دایره ای را پیدا کنید که طول وتر آن ۲۴٫۶ متر و کمان روبرو به وتر ۷۰ درجه باشد..

Triangle Word Problem

۱۲٫۳

OA

  = sin350  
 21.44 سانتیمتر = 

۱۲٫۳

sin350

  =OA   

۸

۸ مساحت مثلثی را پیدا کنید که اندازه دوضلع ان ۸۰ متر و۱۳۰ متر باشد وزاویه بین این دوضلع ۷۰ درجه باشد.

Triangle Word Problem

h=80×sin700

 4886.40 مترمربع = 

۱۳۰×۸۰*sin700

۲

  =A   

۹- ارتفاع درختی را حساب کنید که با زاویه ۳۰ درجه از فاصلله ۱۰متری  مکانی که زاویه ۶۰  درجه  بالای   درخت دیده می شود

Triangle Word Problem

Right Triangle Operations

Right Triangle Operations

Right Triangle Solution

۱۰

۱۰ .ضلع یک ۶ ضلعی منتظم ۱۲ متر است. فاصله راس تا مرکز ۶ضلعی چقدر؟

و فاصله مرکزتا وسط ضلع ۶ضلعی چقدر؟

Right Triangle Word Problem

 45 درجه = 

۳۶۰۰

۸

  =O
 22.’30 درجه = 

O

۲

  =O

و فاصله مرکزتا وسط ضلع ۶ضلعی چقدر؟

  = 

AC

tan22030

  =OC   

  14.49= 

۶

۰٫۴۱۲۴

  =OC   

شعاع دایره یا فاصله راس تا مرکز ۶ضلعی چقدر؟.

Right Triangle Solution

۱۱

۱۱ ضلع یک ۶ ضلعی منتظم را که در دایره ای محاط شده حساب کنید که شعاع دایره ۴۹ سانتیمتر است…

Right Triangle Word Problem

Right Triangle Operations

Right Triangle Operations

Right Triangle Solution

۱۲ – ۳شهر  A, B و C  با ۳ جاده به  بهم طوری ارتباط دارند که این ۳ جاده ضلع های یک مثلث را می سازند. فاصلهA تا   C (6کیلومتر) و فاصلهB  تاC    (9کیلومتر) است/. وزاویه بین این دوضلع ۱۲۰ درجه است. فاصله AتاB چند کیلومتر؟

Right Triangle Word Problem

Right Triangle Operations

Right Triangle Solution


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.