زیر مجموعه2عضوی3عضوی | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگزیر مجموعه۲عضوی۳عضوی

مجموعه ی محض :

 تمام زیر مجموعه های هر مجموعه به غیر از خودش
زیر مجموعه ی محض آن مجموعه نامیده می شود
.

تعداد زیر مجموعه های محض برابر است
با  
2n و
n تعداد عضو های مجموعه است
.

 

:مثال تعداد
زیر مجموعه های محض یک مجموعه ی۱۰ عضوی برابر است با:                              1023 =
۱-۱۰۲۴ = ۱-۲۱۰

  

۶)تعداد زیر مجموعه
های
:

الف: تعداد زیر مجموعه های یک عضوی از یک
مجموعه ی 
n
عضوی ،
n تا می
باشد .


 

ب: تعداد زیر مجموعه های دو عضوی از یک
مجموعه ی
n عضوی ،  
   اگر      (2 n ) 

     n(n-1)
         2

ج: تعداد زیر مجموعه های سه عضوی از یک
مجموعه ی
n عضوی ،
n
)


     n(n-1)(n-2)
         6

مثال
مجموعه ی{
A=
{
a,b,c,d  را در نظر بگیرید.

 

تعداد زیر مجموعه های یک
عضوی از مجموعه ی
A برابر است با ۴

 

تعداد زیر مجموعه های دو
عضوی از مجموعه ی
A برابر است با ۶   

 

۶=     4(4-1)
         2

تعداد زیر مجموعه های سه
عضوی از مجموعه ی
A برابر است با ۴  

 

 4= 
  24 
  6  
 = 
     4(4-2)(4-1)
    6

 در حالت کلی تعداد زیر مجموعه های k عضوی یک مجموعه ی n عضوی را با نماد

   = 
          !n
!(n-K) !KTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.