ذوزنقه ودایره محیطی | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگذوزنقه ودایره محیطی

دایره محاطی محیطی مثلث قائم الزاویه

دایره محاطی محیطی مثلث مختلف الاضلاع

دایره محاطی و محیطی مثلث متساوی الساقین

 

محل همرسی عمود منصف  های اضلاع ذوزنقه  مرکز دایره محیطی است.
عمود منصف دوضلع موازی  خط تقارن ذوزنقه متساوی الساقین هم هست.

perpendicular bisectors and circumcircle

عمود منصف اضلاع ودایره محیطی ذوزنقه متساوی الساقین

 اضلاع ذوزنقه وترهای  دایره هم هستند.

Cyclic quadrilateral, perimeter and area
محیط p, مساحت A
Cyclic quadrilateral, sides and angles
اضلاع وزاویه ها

Cyclic quadrilateral, radius and circumcircle
دایره محیطی وشعاع
Cyclic quadrilateral, perpendicular bisectors
عمود منصف ها ی اضلاع

ویژگیهای ذوزنقه

۱- تنها یک جفت از اضلاع مقابل موازی هستند.

۲- هر دو جفت زوایای مقابل مکمل هستند.

ویژگیهای ذوزنقه متساوی الساقین:

۱- تمام خواص ذوزنقه را دارا هستند.

۲- اضلاع غیر موازی با یکدیگر مساوی اند.

۳- قطرها برابرند.

۴- زوایای پایه (ضلع بزرگ موازی با ضلع کوچک) برابرند.

ویژگیهای ذوزنقه راست:

۱- تمام خواص ذوزنقه را دارا هستند.

۲- یک زاویه قائمه دارند.

قضایای مربوط به ذوزنقه

◄ اگر ذوزنقه متساوی الساقین باشد، آن گاه هر جفتِ زوایای پایه با هم برابرند.

◄ اگر ذوزنقه ای یک جفت زوایای پایه برابر داشته باشد، آن گاه یک ذوزنقه متساوی الساقین است.

یک ذوزنقه متساوی الساقین است اگر و فقط اگر قطرهای آن با هم برابر باشند.

قضیه خط میانی برای ذوزنقه:

خط میانه یک ذوزنقه با هر کدام از پایه ها موازی است و و طول آن برابر است با نصفِ مجموعِ طولهای پایه ها.

وقتی که h ارتفاع و a و b طولهای اضلاع موازی هستند.

میانه مرکزی یک ذوزنقه، m ، معادل است با میانگین طولهای پایه های ذوزنقه. یعنی

m = (1/2) · (a+b)

بنابراین مساحت ذوزنقه برابر است با طول میانه اش ضرب در ارتفاع؛ یا

A= m · h


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.