دوران شکل | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگدوران شکل

روی لینک ها کلیک کنید.

قرینه تقارن

تقارن مرکزی

تقارن محوری

قرینه یعنی اگر شکل را دوقسمت کنید برهم منطبق شوند.

در ریاضی شکلها انواع تقارن را دارند. تقارن محوری ، ودوران شکل

دوران شکل- چرخش

اگر شکلی را بچرخانید  دوباره برهم منطبق شوند?

مثال

به چرخش شکل ها و زاویه چرخش توجه کنید

به چرخش مستطیل ها و حرکت نقطه توجه کن

گاه
یگ شکل چرخش ۳۶۰ درجه دارد و یعنی روی مرکز شکل اگر نقطه ای بگذارید و ویک
سوزن  ته گرد روی مزکز بزنی وشکل را بچرخانید دریک دور کامل به شکل اول
میرسید.
مثال: یک گل  را هربا ۱۲۰ درجه بچرخانید  شکل زیر:

iris

reflection of mountain

هرزاویه داخلی این ۶ ضلعی=  درجه ۶۰

اکر یک سوزن ته گرد وسط این ۶ ضلعی بزنید و دوراین سوزن شکل را بچاخانید

هربار این ۶ ضلعی را ۶۰ درجه    می چرخانیم   360 درجه که بچرخد دوباره به اول  شکل می رسید.


                    
مثلث منتظم نیست پس زاویه چرخش متفاوت است

زاویه چرخش ۶ ضلعی منتظم از تقسیم ۳۶۰ برتعداد اضلاع منتظم
۶=۶÷۳۶۰

شکل بالا ۴ پره هربار ۹۰ درجه دوران شده .

(زاویه چرخش این دو پره هربار چند درجه است؟ )

چندبار بچرخد تا دوباره برهم منطبق شود ?       (
2بار هربار ۱۸۰ درجه.
دایره زیر یکبار   360 درجه

شکل زیر زاویه چرخش هابار ۷۲ درجه
۷۲=۵÷۳۶۰

  زاویه دوران ۱۸۰
زاویه دوران ۳۶۰÷۳=۱۲۰

برای دوران شکل سه راه داریم.

برای دوران شکل سه راه داریم. 

یک شکل به تعداد زاویه چرخش دوران می کند. اگر
وسط هر شکل را یک سوزن وارد کنید و بخواهید دوران سوزن بچرخانید یا گردش
از راست به چپ ( ساعتگرد )
  یا از چپ به راست .به طوری که دراخر  به شکل اول برگردد شکل شماره ۲دو چرخش هربار ۱۸۰ درجه
 وشکل شماره ۳ هربار۱۲۰ درجه  و۳بار چرخش  .
چرخش یا دوران با کسری از شکل: میتوان شکل را قسمت بندی کرد. وهربار کسری از شکل را چرخاند.
شکل سمت چپ را هر با یک دوم دایره می چرخانیم = ۱

 وشکل سمت راست را هربار  1/3 می چرخانیم تا دوباره به حالت اول برگردد.

چرخش براساس اندازه زاویهگاه بچه ها با کمک نقاله زاویه را پیدا کرده و شکل را دوران می دهند  شکل سمت چپ یک دوم ۳۶۰ درجه = ۱۸۰ درجه یا ۳۶۰° = 180°,  1/3 چرخش  شکل سمت راست  1/3از ۳۶۰° = 120°.    .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.