دستگاه دو معادله دومجهولی | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگدستگاه دو معادله دومجهولی

حل انواع دستگاه دومعادله دومجهولی

حل دستگاه دو معادله دومجهولی

راه اول

System of Equations

دردستگاه  اگر به ازای   x = 2, y = 3    داشته باشیم اعداد را جایگزین می کنیم  می بینیم که تساوی ایجاد شد

دردستگاه  x1, y1, جایگزین کردیم x با x1 و y باy1, .

System of Equationsx = 2, y = 3

System of Equations Solution

خواص دستگاه دو معادله دو مجهولی

۱٫ اگر در دست گاه دومعادله عاملهای مثبت ومنفی مشابه داشتیم اول انهار را میزنیم وصفر  می کنیم مثل  -4yو  +4y

و اعداد x = 2 را در دستگاه جایگزین می کنیم تساوی ایجاد می شود.

Linear Systems x = 2, y = 3

 x= 2, y = 3

۲٫یا این که یکی از دومعادله رابر  ب.م.م ضریبها تقسیم می کنیم   در دستگاه زیر معادله دومی را بر ۲ تقسیم کردیم و دو معادله ساده تر شد  
جایگزین می کنیم تا تساوی درست شود.مرحله اول

Equivalent Linear Systems

مرحله دوم

Equivalent Linear Systems

۴٫ یا   جابه جایی در معادله ها  انجام می دهیم بدون تغییر علامتها  که در دستگاه تغییری حاصل نمی شود.

Equivalent Linear Systems


روشهای حل دستگاه ها: را های مختلف دارد: چند روش پیشنهاد شده

۱٫ اول یکی از مجهول هارا مثلا xبه دست اورید.

۲٫مقدار x  به ازای  ان را در معادله دیگر بگذارید ومجهول دوم را حساب کنید .

System of Equations

۱-اول معادله دومی را بر۲ تقسیم میکنیم تا  xبه دست اید:

System of Equations Exercise

۲-مقدار  x را در معادله  اول جایگزین می کنیم:

System of Equations Exercise

۳ – معادله را حل کردیم مقدار y=3:

System of Equations Exercise

 حالا با مقدا ر   y=3  که در معادله ساده شده دومی قرار دهی  یاهر کدام فرقی ندارد  مقدار x=2.

System of Equations Exercise

نتیجه شد:

System of Equations Solutions

مثال:  دستگاه زیر را حل کنید: به مراحل حل با توجه به مثال قبل توجه کنید

System of Equations

مرحله ۱

System of Equations Operations

به ازای x در معادله اولی  yرا حساب می کنیم:

System of Equations Operations

System of Equations Solution

سوال۲

System of Equations

System of Equations Operations

System of Equations Operations

System of Equations Operations

System of Equations Solution

سوال۳

System of Equations

System of Equations Operations

System of Equations Operations

System of Equations Operations

System of Equations Solution

سوال۴

System of Equations

System of Equations Operations

System of Equations Operations

System of Equations Operations

System of Equations Solution

System of Equations Solution


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.