دایره محاطی محیطی مثلث مختلف الاضلاع | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگدایره محاطی محیطی مثلث مختلف الاضلاع

دایره محاطی و محیطی مثلث متساوی الساقین

دایره محاطی محیطی مثلث قائم الزاویه

درمثلث مختلف الاضلاع مرکز ثقل همرسی میانه هاست . مرکز دایره محیطی همرسی عمودمنصف هاست.
مرکزدایره محاطی همرسی نیمسازهاست

چگونگی  رسم هریک  در شکل ها اراوه شده است.

Isosceles triangle, perimeter and area
محیط p, مساحت A
Isosceles triangle, sides and angles
ضلعها وزاویه ها
Isosceles triangle, heights
         ارتفاعها

Isosceles triangle, median lines and centroid
مرکز ثقل و همرسی میانه ها
Isosceles triangle, perpendicular bisectors and circumcircle
همرسی عمودمنصف ها
ودایره محیطی
Isosceles triangle, bisecting lines and incircle
دایره محاطی وهمرسی نیمسازها

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.