حل انواع دستگاه دومعادله دومجهولی | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگحل انواع دستگاه دومعادله دومجهولی

دستگاه دو معادله دومجهولی

روش دیگری  از حل دستگاه دومعادله دومجهولی

۱-اول مجهول با ضرب مشابه را اگر داشت در دو معادله پیداکن.

اگر با دوعلامت مختلف بوده اند خوبه خود  ساده شده ومی زنیم. معادله را  حل می کنیم.

۳  اگر مشابه با دوعلامت مختلف نبود یک معادله    یا هردو را در اعدادی ضرب می کنیم  تا مشابه ایجاد شود و ادامه

۴ – حالا دومعادله هر دوجمله با حروف مشابه را باهم جمع یا تفریق می کنیم با توجه با علامتها.

   به مراحل حل توجه کنید..

System of Equations

۴y  مشابه وعلامت متفاوت دارند وساده می شوند . اما در اینجا مثال را طوری حل می کنیم که فرض مشابه نباشند  وما تصمیم داریم
ضریب  x ها را مشابه کنیم. پس هر معادله را در  عددهای صحیحی ضرب می کنیم که ضریبxها مشابه شود  

Elimination Method

ساده می شود و  عبارتهای  مشابه بالا وپایین را جمع می کنیم:   y=3

Elimination Method

به ازای y در دستگاه  اصلی معادله اولی یا دومی    معادله را جایگزین وحل می کنیم:  x=2

Elimination Method Solution

نتیجه شد:

Elimination Method Solution

مثالها: حل دستگاه های مختلف راه حلها

System of Equations Exercise

Elimination Method

Elimination Method

شماره ۲

Elimination Method

Elimination Method

System of Equations Solution

شماره ۳

System of Equations Exercise

Elimination Method

Elimination Method

Elimination Method

Elimination Method

System of Equations Solution

شماره ۴

System of Equations Exercise

Elimination Method

Elimination Method

System of Equations Solution

شماره ۵

System of Equations Exercise

Elimination Method

Elimination Method

Elimination Method

Elimination Method

System of Equations Solution


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.