حجم هرم ناقص ی منشور ناقص | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگحجم هرم ناقص ی منشور ناقص

هرم ناقص  کلیک کن اطلاعات بیشتر

  

 

 
 
 


volume of a pyramid

volume = (A1
+ A2 +
(A1 ×A2)) × H / 3

 حجم =( مساحت قاعده بالا +مساحت قاعده پایین+جذر حاصل ضرب دو مساحت قاعده)×ثلث ارتفاع
Image result for ‫منشور ناقص‬‎

مثال:مساحت کل وسطح جانبی وحجم هرم
نا قص با قاعده ۴ ضلعی زیزرا حساب کنید یک ضلع قاعده بزرگ   24 cm و قاعده
کوچک   14 cm    ویال جانبی ۱۳ cm

Truncated Square Pyramid

Truncated Pyramid Exercise

                                       AP=12                       AP=12                                AP2=132+52

      p=محیط قاعده بزرگتر=   سانتیمتر ۹۶=۴×۲۴

p1=محیط قاعده کوچکتر=         سانتیمتر       56=4×۱۴

AP=سهم هرم=۱۲

A= مساحت قاعده بزرگتر=     سانتیمتر مربع         576=242

A1=مساحت قاعده کوچکتر  =  سانتیمتر مربع     196   =142

ّAP ×

P1+P


۲

  =  سطح جانبیAL

ّسانتیمتر مربع   912=12 ×

۹۶+۵۹


۲

  =  سطح جانبیAL

سانتیمتر مربع       1684=196+576+912=   سطح کل

A +A1+ جذر(AA  ) ×

h


۳

  = حجم V.

سانتیمتر مکعب                  4029.43=( جذر(۱۹۶×۵۷۶)+۱۹۶+۵۷۶  )×  3 ÷۱۰٫۹۱ 

Truncated Pyramid Solution


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.