حاصل ضرب شمارنده های طبیعی یک عدد | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگحاصل ضرب شمارنده های طبیعی یک عدد

        ( a به توان تعداد شمارنده ها ی) a √  =حاصل ضرب شمارنده های یک عدد طبیعی
مثال:حاصل ضرب شمارنده های ۱۲ چیست؟
عددرا تجزیه کنید به عاملهای اول -بعد به توان بنویس – هرتوان را با یک جمع کن
 تا تعداد شمارنده ها به دست اید  – زیر رادیکال عدد را به توان تعداد شمارنده بنویسید.

      6=(2+1)×(۱+۱)=تعداد شمارنده های ۱۲          22×۳۱=۱۲
  1728=123=    
126√  = حاصل ضرب شمارنده های ۱۲      12=a


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.