جمله nام | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگجمله nام

به زودی کامل می شود.

۱-      5و۷و۱۰و۱۴و۲۰و۲۸و…


n4-2n3+15n2-14n-200  /8(2n-7)

۲- حاصل دنباله زیرچه عددی است؟تقریبا۴٫۱۸

۱/۱۰۰+…+۱/۲+۱/۳+۱/۴

sum_(n=1)^99 1\/(n+1) = 11677821270331852073640165685691639305439\/2788815009188499086581352357412492142272

۳-  دنباله ۱و۳و۶و۹و…

۴-  دنباله                 1,11,111,……
      xعضو عددهای طبیعی         9  ÷ (۱۰x-1)

۵- دنباله    0و۱و۰و۱و۰و…..

        1/2 *   ( 1+ (منفی یک )به توان n

۶- 
جمله ی عمومی این دنباله رو بنویسید.
۱٫۳٫۱٫۴٫۱٫۵٫۱٫۶٫۱٫۷٫۱٫۸


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.