تعداد مقسوم علیه های یک عدد | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگتعداد مقسوم علیه های یک عدد

عدد را بعد از تجزیه به عاملهای اول   با توان بنویسید و به هر توانی یک واحد اضافه کنی ودرهم ضرب کنید

۷۲ =۲×۲×۲×۳×۳
با تجزیه ستونی=۲۳×۳۲
       12  =  4×۳= (۲+۱)(۳+۱)


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.